logo.png
 
 
 
MENY
  AURA
  CONSULTING
  PÅ 
FACEBOOK

BEDRIFTSKULTUR

Fokus på Bedriftskultur i endringsprosessar! 

OMSTILLING = KULTURENDRING

Bedriftskultur handlar om dei mindre synlege element i ei bedrift, og vert derfor sjeldan nok omsynteke i endringsarbeid.

Utvikling av bedriftskulturen, der innsatsen rettast mot å styrke resultatorientering, motivasjon, bedriftsidentitet, ansvarsfølelse, kommunikasjon og mellommenneskelege samspel. Ein grunnleggande føresetnad for å lukkast med kulturutvikling, er at så vel leiarar som medarbeidarar i bedriftene kjenner til muligheiter, begrensingar og framgangsmåtar i slikt arbeid.

Aura Consulting, Audhild Mork er den eineste i Møre og Romsdal som nå i tillegg til flere års praktisk erfaring med bedriftskulturendringar, også har tileigna seg formalkompetanse i bedriftskultur, fra Høgskolen i Tromsø, 2007.

Aura Consulting tilbyr derfor no ; kompetanseutvikling innan området bedriftskultur. Ta kontakt for ei uforpliktande samtale!

Aura meiner at suksessfaktoren for ei kulturendring er å få alle til å kjenne eigarskap til framtidig kultur slik den definerast av virksemda si leiing. Det er avgjerande for bedriftskulturen kva leiing ein har, og om denne framstår som kulturberarar.

Om ei bedrift klarer utfordringane er ikkje berre eit spørsmål om ny teknologi, god økonomistyring og hensiktsmessig organisasjonsstruktur, men også om den lukkast med å mobilisere det menneskelege potensial.

Aura Consulting snakkar om arbeidsnærver – og er IKKJE oppteken av å kartlegge årsak til Sjukefråver.

Om du og di verksemd synest det er ein interessant måte å tenke/snakke på – ta kontakt, og eg kan bidra til å skape ein løysingsfokusert kultur!

Aura Consulting vil arrangere LØFT foredrag i Ålesund, Kristiansund, Molde og Tromsø våren 2019! Sjå på nyhende for påmelding!

I 2010 arrangerte Aura Consulting ei nasjonal Bedriftskulturkonferanse, med nettopp dette som tema! Sjå video her!

OMTALAR
FRÅ DELTAKARANE

Klikk her for a lese omtalar
frå deltakarane.

REFERANSER

Klikk her for ei liste over 
mine referanser.